WELL épületminősítő rendszer

Életünk több, mint 90%-át zárt térben töltjük, ezért kiemelten fontos a belső terek egészséges kialakítása. A WELL Building Standard™ épületminősítési rendszer tíz témaköre során holisztikusan tekint a magas minőségű beltéri környezet és jóllét paramétereire.
7. kép. WELL Platinum minősített épület, Lendlease, Barangaroo Towers, Sydney, Ausztrália (IWBI)

Kovács Emese – Tóth Nelli

 

Absztrakt

 

Életünk több, mint 90%-át zárt térben töltjük, ezért kiemelten fontos a belső terek egészséges kialakítása. A WELL Building Standard™ épületminősítési rendszer tíz témaköre során holisztikusan tekint a magas minőségű beltéri környezet és jóllét paramétereire. A jelenleg világszerte több, mint 11 000 minősített projektnél az építész, épületgépész és belsőépítész tervezők szoros együttműködésén alapuló WELL koncepció egy WELL AP tanácsadó segítségével születik meg, majd helyszíni mérések alapján nyerheti el a minősítést a projekt. A szerzők cikk második részében a WELL Standard Levegő témakörében előírt feltételeket és az elmúlt években vizsgált beltéri komfort paramétereket mutató mérési eredményeket ismertetik. A szerzők bíznak abban, hogy a minősítési rendszer iránymutatásai, előírásai minél több tervezési gyakorlatban megjelennek, ezzel biztosítva az egészséges, produktív munkakörnyezetet.

1. kép. WELL Platinum minősített épület, ARUP Workplace, Melbourne, Ausztrália (IWBI)
1. kép. WELL Platinum minősített épület, ARUP Workplace, Melbourne, Ausztrália (IWBI)

 

1. Bevezetés

 

A WELL Building Standard™ az első olyan holisztikus minő-sítési rendszer, amely az épületben tartózkodó emberek egész-ségét és jóllétét helyezi a középpontba. A minősítési rendszer a nemzetközi standard tudományos és orvosi kutatásokon alapul, amelyek az épített környezet hatá-sait vizsgálják az emberek életminőségére, szellemi és tes-ti jóllétére. A WELL Building Standard Magyarországon is elérhető és a jelenleg 27 regisztrált épületből 7 épület már rendelkezik WELL előminősítéssel. A HuGBC Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete saját WELL Munkacsoporttal rendelkezik. A Munkacsoport célja a minősítetten egészséges épületek népszerűsítése és a magyarországi minősítések egyre gördü-lékenyebbé tétele. A munkacsoport jelenleg 8 tagja nagyon különböző szakterületekről érkezve 2019 óta szoros együtt-működésben szervez workshopokat, webináriumokat, a terü-letek szakértőit megszólaltatva. 2020-ban az irodaházak újra-nyitásához dolgoztak ki visszatérési tervet, jelenleg pedig az érdeklődők számára magyar nyelven is elérhető szakmai gyűj-tőoldal összeállításán dolgoznak. A munkacsoport tagjait a 2. kép mutatja.

2. kép. HuGBC WELL Munkacsoport 20211
2. kép. HuGBC WELL Munkacsoport 20211

 

2. A WELL 10+1 témaköre

 

A WELL minősítés tíz témakört ölel fel (3. ábra, lásd a követ-kező oldalon) amelyek közül az első négy az ember alapvető biológiai szükségleteit támogatja jó levegőminőséggel, biz-tonságos és rendszeresen ellenőrzött vízminőséggel, az egész-séges ételek könnyű elérhetőségével és a fi zikailag aktív élet támogatásával. A következő három követelménycsoport a kör-nyezeti komfortot vizsgálja.

3. ábra. A Well minősítő rendszer témakörei Forrás: www.wellcertified.com
3. ábra. A Well minősítő rendszer témakörei Forrás: www.wellcertified.com

Ide tartozik a megfelelő termikus komfort, az akusztikai kom-fort és a biztonságos építőanyagok használata. Az utolsó három követelménycsoport a felhasználók mentális egészségét, a közösség által nyújtott biztonságot és a wellbeing területének innovációit helyezi a középpontba.A WELL minősítés is online felületen keresztül zajlik és már nemcsak kereskedelmi és irodaépületek egészséges belső tere-inek a kialakítását és üzemeltetését méri, hanem bármely épü-letfunkcióhoz használható. Lehetőség van Core, azaz csak épületszerkezeti, bérbeadói szintű minősítésre is. A minősí-tés folyamatát akkreditált WELL AP segíti.Jól mutatja a WELL emberközpontú szemléletét, hogy szá-mos vizsgált vagy mért eredményt a felhasználók számára nyilvánossá tesznek. Például információt kaphatunk a beltéri levegőminőségről, a negyedéves vagy éves vízvizsgálati ered-ményekről vagy a WELL étteremben kapható fogások kalória- tartalmáról vagy allergéntartalmáról.

 

2.1. Tiszta levegő témakör

 

A belső terek levegőjének minősége kiemelkedő fontossá-gú az emberi egészség szempontjából. Az épületek közvetlen környezetében az intenzív közlekedés, az építkezések, illetve a mezőgazdasági és ipari tevékenységek is jelentősen rontják a levegő minőségét. Sajnos a lakhelyünktől vagy munkahe-lyünktől távol keletkező szennyezés is jelentősen befolyásol-ja a közvetlen környezetünk levegő minőségét.Emellett az épületben tartózkodók hamar elhasználják a friss levegőt, s megnő a belső levegő CO2 szintje, továbbá a tüzelő-berendezésekből, építőanyagokból, bútorokból, szőnyegekből is nagy mennyiségű káros anyag párologhat ki. Megfelelő szel-lőztetési gyakorlat hiányában igen nagy lehet a szervezetünk kitettsége az illékony szerves vegyületek (VOC), policiklu-sos aromás szénhidrogének és kórokozó mikrobák egészség-károsításának. A belső levegő oxigén szintjének csökkenése és minőségének romlása olyan egészségügyi problémákat idéz elő, mint az asztma, allergiás tünetek és egyéb légúti megbe-tegedések, továbbá kialakulhat az ún. beteg épület szindróma (SBS) is. Ez utóbbi esetben az épületben töltött idő előreha-ladtával egyre valószínűbb olyan akut tünetek megjelenése, mint a szem-, bőr- és légúti irritáció, valamint a fejfájás, rossz közérzet és a fáradékonyság. Ahhoz, hogy egészségünket, vitalitásunkat megőrizzük, s haté-konyan tudjuk elvégezni munkánkat, a beltéri levegő minősé-gét megfelelő szinten kell tartani, és ezt ellenőrizni kell. Szük-ség szerint pedig az épületbe juttatott friss levegő mennyisége növelhető, illetve javasolt annak szűrése is. A WELL egyik leg-nagyobb előnye más épületminősítő rendszerekkel szemben, hogy folyamatosan ösztönöz a magas levegő minőség fenn-tartására. Ebben kulcsszerepe van az üzemeltetésnek, így pél-dául a légtechnikai berendezések rendszeres szűrőcseréjének, egy jó tisztítási protokoll bevezetésének, az egyes felületek fer-tőtlenítésének, valamint a kedvező anyagok használatának is.Az 1. táblázatban a WELL Building Standard Air Quality előírásaiban meghatározott megengedett határértékeket fog-laljuk össze.

1. táblázat. WELL Building Standard™ (WELL v2™) A01. Air Quality előírásaiban meghatározottmegengedett határértékek
1. táblázat. WELL Building Standard™ (WELL v2™) A01. Air Quality előírásaiban meghatározottmegengedett határértékek

 

2.2. Víz témakör

 

Mivel szerveztünk 60%-a vízből áll, egészségünk megőrzése érdekében a tiszta ivóvíz biztosítása elengedhetetlen. Orvosi kutatások alapján már 2%-os is dehidratáltság is kimutatható a kognitív teljesítő képességünkben.Az emberi testben a víz nemcsak az egyes sejtek alkotóele-meként van jelen, hanem hozzájárul az anyagcsere folyama-tokhoz és a megfelelő testhőmérséklet szabályozáshoz is. Így összesen napi 2,7-3,7 liter vízre van szüksége szervezetünk-nek, ami segíti a víz visszapótlását. Ennek hiánya koncentrá-ció-zavart, alacsonyabb teljesítőképességet okoz.Azonban még napjainkban is jelentős közegészségügyi prob-lémát jelent a víz szennyezettsége, ami ipari folyamatokból származó anyagokhoz vagy akár természetből eredő mikro-bákhoz is köthető. A vízkezelő és -elosztó rendszerek mind-amellett, hogy főleg klórral és klórszármazékokkal segítenek a tiszta ivóvíz előállításában, egyúttal olyan melléktermékek kialakulását idézik elő, amelyek károsak lehetnek az embe-ri egészségre. Sajnos a palackos víz fogyasztása sem problé-mamentes, főleg a tárolásából adódó minőségromlásból és a palackok környezeti hatásából adódóan. Fontos megemlíteni, hogy az ivóvizekre felhasználástól füg-getlenül azonos minőségi szabályok vonatkoznak annak elle-nére, hogy a különböző használati módok különböző védel-mi szintet igényelnének. A WELL az emberi egészségre való tekintettel igyekszik a különböző rendeltetésű felhasználá-sok esetében megfelelő minőségű vizet biztosítani. A minő-sítés keretében szükséges egy felmérést készíteni, amely szé-les körben elemzi az épülethez tartozó vízforrásokat. Ezután már beüzemelhetők az eltérő igényszintekhez igazodó szűrő-berendezések, továbbá a későbbiekben elvégzett rendszeres tesztelések is segítik hosszú távon a vízminőség megőrzését, az egészséges, tiszta ivóvízhez való hozzáférést.

 

2.3. Étkezés témakör

 

Az egészséges életmód egyik fő komponense a megfelelő tápanyagok, élelmiszerek fogyasztása. Ennek ellenére a tár-sadalom nagy része nem fogyasztja el a javasolt napi zöldség és gyümölcs mennyiséget, ami komoly egészségügyi kockáza-tot jelent. Napjainkban egyre elterjedtebb az előre csomagolt, magas cukor, nátrium és zsírtartalmú élelmiszerek fogyasz-tása, hiszen a rohanó mindennapokban ezek gyorsabb meg-oldásnak tűnhetnek. Az így kialakuló egészségtelen táplálkozási szokások olyan problémákhoz vezethetnek, mint a magas vérnyomás, elhízás vagy a cukorbetegség.

 

2.4. Megvilágítás témakör

 

Szervezetünk alapvető szükséglete a megfelelő mennyiségű természetes fény. Ez befolyásolja egészségünket, „belső rit-musunkat” és munkavégzésünk hatékonyságát is. Az épüle-tekbe bejutó természetes fény, illetve a mesterséges megvilá-gítás olyan kombinációjának kialakítása a cél, amely szemünk megerőltetése nélkül biztosítja a megfelelő látási viszonyokat és szervezetünk fényigényét. Természetesen a megvilágítást az adott térben végzett tevékenységhez kell igazítani. Így példá-ul különböző dokumentumok olvasásához 300-500 lux meg-világítás erősség szükséges, míg a képernyő előtt végzett fel-adatokhoz kisebb, 300 lux is elegendő.A fénynek nagy jelentősége van az emberek ún. biológiai bel-ső órája, a „cirkadián ritmus” esetében is, amely fi ziológiai funkciókat szinkronizál 24 órás ciklusban. Annak érdekében, hogy ezt a belső ritmust fenntartsuk, elengedhetetlen a fény és a sötétség megfelelő arányának megteremtése. Ennek hiá-nyában gyakoribb a fáradtság, valamint az alvás- és emésztési zavarok, továbbá más súlyos megbetegedések is kialakulhat-nak, hiszen a természetes fényerősség és színspektrumtól való gyakori eltérés a hormonháztartás felborulását is okozhatja.A WELL minősítés a megfelelő megvilágítás biztosításával az egyes felületekről a fény visszaverődését is igyekszik megaka-dályozni. Így fontos szerepet kap a belső terekben a megfelelő anyagválasztás esetében azok fényelnyelő képessége is. Erre különösképp fi gyelni kell a monitorokkal felszerelt irodaterek-ben, hiszen ilyenkor a matt felületekkel segíthetjük szemünk alkalmazkodását az alapvetően is eltérő erősségű képernyő és a környezet fényeihez.

 

2.5. Mozgás témakör

 

A fi zikai aktivitás ma már egyre nagyobb jelentőséggel bír az egészséges hétköznapi rutin megteremtésében, hiszen ennek hiányában sokkal nagyobb valószínűséggel alakul ki cukor- betegség vagy szív- és érrendszeri megbetegedések. Ennek ellenére a legfrissebb kutatások szerint a felnőtt társadalom közel negyede inaktív a mindennapokban.A mozgáshiányos életmód egyik oka a fejlett országokban egyre elterjedtebb ülőmunka végzéshez köthető. Mivel a napi ülve töltött idő akár 9 óra is lehet, világszerte szükséges cél-zott közegészségügyi intézkedések bevezetése a társadalmi szintű fi zikai inaktivitás ellen.

 

2.6. Hőkomfort témakör

 

Hőkomfort érzetünk a környezetünkben kialakult termikus körülmények szubjektív megítélése alapján alakul ki. Szer-vezetünk a hőnyereségek és veszteségek megfelelő egyen-súlyának megteremtésével szabályozza testhőmérsékletün-ket 36 – 38 °C-ra, s mivel szervezetünk működése egyéntől függ, hőkomfort érzetünk is személyenként eltérő lehet. Így alapvetően az a kivitelezhető cél, hogy az épületben tartóz-kodó emberek legnagyobb csoportjának teremtsünk komfor-tos környezetet.A belső terek termikus környezete jelentősen befolyásolja az épületek energia-felhasználását is, mivel a hűtés és fűtés az épületek energia-fogyasztásának 50%-áért felelős. Ezen felül, a termikus környezet az épületben tevékenységet folytató sze-mélyek egészségére, jóllétére és hatékony munkavégzésére is hatással van. Mind a túl hideg, mind a túl meleg irodák eseté-ben elmondható, hogy a nem megfelelő hőmérséklet rontja a munkavállalók teljesítményét, továbbá a beteg épület szindró-ma (SBS) kialakulásához is hozzájárulhat, ami szintén rontja a hatékonyságot az egészségügyi tünetek mellett.Nagy kihívást jelent egy mindenki számára komfortos termi-kus környezet megteremtése, így elengedhetetlen egy meg-felelően beszabályozott épületgépészeti rendszer, amely a hőmérséklet ingadozásokat, a páratartalmat, az épületszerke-zeten keresztül jelentkező hőáramlásokat és a légmozgáso-kat fi gyelembe véve igyekszik a termikus igények kielégíté-sét biztosítani mind a tervezés során, mind az üzemeltetéskor. Az eltérő igények miatt a kivitelezést követően szükséges az is, hogy lehetőség nyíljon az épületgépészeti rendszer szabá-lyozására is, zónánkként egyedi termosztátok elhelyezésével, hűvösebb és melegebb zónák kialakításával.Az épületet használók egyéni hőmérséklet igényeinek kielé-gítését a WELL az épületgépészeti rendszerek kialakításán és beszabályozásán keresztül segíti. Ez biztosítja hosszú távon az emberek hőkomfortját és ezen keresztül feladataik elvég-zésének hatékonyságát is.

 

2.7 Akusztika témakör

 

Egy adott térben akusztikus komfortnak nevezzük, hogy meny-nyire elégedettek a teret használók a hanghatásokkal. A külső környezetből érkező hangok és rezgések, mint a közlekedés és az ipari tevékenységek zaja, negatívan hatnak az épületek-ben tartózkodók egészségére.A folyamatosan zavaró hanghatások olyan problémákat idéz-hetnek elő, mint az alvászavarok és a magas vérnyomás. Az épületek belső tereiben a gépészeti rendszerekből, a többi ember tevékenységéből is származnak zajok, amelyek mind csökkentik a munkavégzés hatékonyságát és visszavetik a kon-centrációs képességet. Továbbá az épületben a nem megfelelő hangszigetelés esetén gyakorta felmerülő probléma a magán-beszélgetések szomszédos terekben hallatszódása és a fi gye-lem megzavarása is, amelyek csökkentik az elégedettség szint-jét épülettel, irodatérrel kapcsolatban.Az akusztikát tekintve egy mindenki számára komfortos kör-nyezet megteremtése nagy kihívást jelent, azonban egy holisz-tikus megközelítés segítségével, illetve a legjobb gyakorla-tot követő tervezéssel és kivitelezéssel ez megvalósítható. A külső zajok bejutásának és az épületben a hang terjedésé-nek a minimalizálása érdekében az épületszerkezet megfelelő hangszigetelése elengedhetetlen. A belső hangterhelés csök-kentéséhez pedig egy megfelelően méretezett, beszabályo-zott és hangszigeteléssel ellátott légtechnikai rendszer szük-séges, amely határértékekkel szabályozott és ezek mérésekkel ellenőrzésre kerülnek.

4. kép. WELL Gold minősített épület, Interface, Sydney, Ausztrália (IWBI)
4. kép. WELL Gold minősített épület, Interface, Sydney, Ausztrália (IWBI)

 

2.8. Anyaghasználat témakör

 

Az építőipar nagy arányban használ fel vegyipari alapanya-gokat. Azonban ezeknek a különböző kémiai anyagoknak az emberi egészségre gyakorolt hatása sok esetben káros és/vagy nem teljes mértékben ismert, így kiemelt fi gyelmet kell fordíta-ni rájuk. Az épületekben leggyakrabban fellelhető vegyianya-gok a szerves illékony vegyületek (Volatile organic compounds (VOCs)), amelyek szigetelőanyagokban, falfestékekben, lak-kokban, bútorokban, szőnyegekben találhatók meg és károsan hatnak légzőszerveinkre. Továbbá az épületekből származó nem megfelelően kezelt veszélyes hulladékok és a talajszeny-nyezés is problémát jelent az emberi egészség és a környezet szempontjából.

 

2.9. Tudatosítás témakör

 

A mentális egészség létfontosságú fi zikai és társadalmi jól-létünkhöz. Ebben az állapotban az egyén a teljes potenciál-ját kihasználva éli életét, produktívan dolgozik és küzd meg a mindennapok okozta stresszel. A mentális egészséget olyan társadalmi-gazdasági, biológiai és környezeti szempontok befolyásolják, mint például a munkahelyi körülmények, az életstílusunk és az agyunkban a kémiai folyamatokért felelős genetikai összetevők. Fontos a pozitív munkakörnyezet kiala-kítása, illetve stressz menedzsment programok szervezése és a betegségben szenvedők számára az egészségügyi szolgáltatá-sok elérhetővé tétele. A belső terek dizájn stratégiái természe-tes, zöld környezettel, valamint a koncentrációt és hatékony-ságot segítő kialakításokkal tudnak mindehhez hozzájárulni.

 

2.10. Közösség témakör

 

Az egyes közösségeket egyének alkotják, akiket kapcsola-taik, közös tevékenységek és az együtt használt helyiségek kötnek össze. Minden épített környezethez tartozik egy ilyen egyedülálló közösség, amelyen belül társadalmi kapcsolatok hálója, kulturális normák és szervezeti egységek alakulnak ki. Azokat a feltételeket, amelyek az egyént az épített környe-zetben körülveszik, az egészség ún. társadalmi meghatározó-inak nevezzük. Ezek a meghatározók nemcsak az egyén, de a közösségek jólétére és egészségére is jelentős hatással vannak.

 

2.11. Innováció témakör

 

Az innováció területén nincsenek konkrét követelmények, ezért itt a „+1” témakör keretében egy új ötlet, koncepció vagy társaság, közösség szintű stratégia bemutatása történik, amely túlmutat a követelményrendszerben foglaltakon. A zöld minősítés elérése például valamilyen innovatív közösségépí-tő tevékenység, vagy egy szokatlan kezdeményezés innová-cióként is értelmezhető.

5. kép. https://www.entrepreneur.com
5. kép. https://www.entrepreneur.com

 

A négy minősítési szint

 

A rendszer kötelező követelményeinek teljesítésén túl több, mint 200 opció közül választhatunk. A teljesített opciók szá-ma alapján az épület WELL Bronze (40-49 pont), Silver (50-59 pont), Gold (60-79 pont) vagy Platinum (80-100 pont) szin-tű minősítést szerezhet. A WELL minősítés szintjeit a következő oldalon látható 6. ábra szemléletesen mutatja.

6. ábra. A WELL minősítés szintjei Forrás: www.wellcertified.com
6. ábra. A WELL minősítés szintjei Forrás: www.wellcertified.com
7. kép. WELL Platinum minősített épület, Lendlease, Barangaroo Towers, Sydney, Ausztrália (IWBI)
7. kép. WELL Platinum minősített épület, Lendlease, Barangaroo Towers, Sydney, Ausztrália (IWBI)

 

4. Legfontosabb a jó beltéri levegőminőség

 

A WELL Standard Levegő témaköre, mint azt az előzőekben is ismertettük, a legszélesebb körű ajánlásrendszer, amely a belső terek minőségének meghatározó kritériumait tartal-mazza. Miért ilyen fontos ez a terület? Az EU Egészségügyi Szervezetének 2020. októberi jelentése szerint az egészség-károsodás miatt bekövetkező rövidebb életkilátás és rosszabb életminőség évente több mint 600 000 forintos kárt jelent egy magyarországi átlagos városi lakosra vetítve. A PM10 méretű por részecske a szájban és torokban megakad, a PM2.5 méretű viszont mélyen a tüdőbe kerül, amivel a tüdő-, szív- és érrend-szeri betegségek kialakulásának esélye megnövekszik.2021. februárjában az Európai Unió Bírósága elítélte Magyar-országot a szállópor (PM10) részecskékre vonatkozó napi határérték átlépése miatt az egész országban.Hajlamosak vagyunk csak olyan jelekre és veszélyekre rea-gálni, amiket közvetlenül érzékelünk. Illetve legtöbbször nem is tudunk róla, milyen a belső levegő minősége.A közérzetünket leginkább az épületben lévő levegő minősé-ge határozza meg. A páratartalom, a hőmérséklet, a levegőben lévő szennyezőanyagok nagyon komolyan befolyásolják, hogy teljesítünk a munkahelyünkön. Nem is gondolnánk, de a telje-sítőképesség akár 10-szer jobb lehet alacsony CO2 szint mel-lett. A páratartalom 30-50% között tartásával a megfázás és infl uenza kialakulásának csökkentését is el tudjuk érni. A szer-ves vegyületek (VOC) a bútorokból, burkolatokból, ragasztó és tömítő anyagokból és takarító, fertőtlenítő szerekből szár-maznak, ezeket sem látjuk vagy érezzük.A Siemens Hungary támogatásával egy szenzorokkal felsze-relt mérőbőrönd segítségével belső levegő minőség méréseket végeztünk több budapesti irodaházban annak érdekében, hogy pontosabb képet kapjunk a különböző gépészeti ellátó rend-szerű és üzemeltetésű terekben lévő helyzetről. A méréseket 2020. augusztusa és decembere között végeztük.A Budapest, X. kerületében egy forgalmas közlekedési cso-mópontban lévő légtechnikai rendszerrel ellátott irodaházban érdekes módon a porszennyezettség szintje a határérték alatt volt a kéthetes mérési időszak alatt, viszont az irodaház egy-terű irodáiban viszonylag sűrű ültetés mellett a levegő a déle-lőtti és koradélutáni órákban elhasználódott, a CO2 szint meg-nőtt az egészséges, WELL Standard által is ajánlott 800 ppm szinthez képest (8. ábra). Ez produktivitás csökkenést, hosz-szabb távon fi zikai tüneteket is okozhat. A folyamatos moni-toring segítségével ezek a helyzetek gyakoribb szellőztetéssel, nagyobb mennyiségű friss levegő bejuttatásával orvosolhatók.

8. ábra. Légtechnikával ellátott irodatérben CO2 és hőmérsékleti értékek 2020. december 7-9. közöttiidőszakban, órás bontásban
8. ábra. Légtechnikával ellátott irodatérben CO2 és hőmérsékleti értékek 2020. december 7-9. közöttiidőszakban, órás bontásban

A Váci úti irodafolyosón elhelyezkedő irodaház esetén az F7-es légtechnikai szűrők ellenére a szálló por (PM2.5 és PM10) szintek voltak kiugróak, itt szerepet játszik a közle-kedésen kívül a környékben zajló számos építkezés kibocsá-tása is. A bejárati forgóajtók és fotocellás ajtók természetes szellőzést biztosítanak ugyan, de a szennyező anyagok beju-tását nem gátolják. A 2020. október 29-én mért értékeket a 9. ábra mutatja, ahol a WELL porszennyezettségi határértékeket narancs-színű vonallal szemléltettük.Egy budai, II. kerületi, zöldövezetben fekvő irodaház belső tereiben is rendre magas szállópor szinteket mértünk a gépi szellőztetéssel csak részben rendelkező épületben (10. ábra).Ez azért is érdekes tapasztalat, mert a nyitható ablakok lehe-tősége fontos a dolgozói komfort szempontjából, előszeretet-tel szellőztetünk is gyakran, ám érdemes a légszennyezettségi értékekre is odafi gyelni ezzel egyidőben, hiszen a beáramló szállópor légtechnikai rendszer nélkül nehezen védhető ki.Látva ezeket a problémákat, mit tehetünk? Emelt szintű levegőszűrő rendszerek alkalmazása lehetséges, amelyek-re a WELL Standard ajánlásokat fogalmaz meg a különbö-ző kültéri szállópor szennyezettség mellett. Az éves átlagos külső PM2.5 koncentrációra vonatkozó ajánlásokat a 2. táb-lázat szemlélteti.

2. táblázat. Szűrőméret ajánlások a külső szállópor koncentráció éves átlagos mértéke alapjánForrás: WELL Building Standard TM (IWBI)
2. táblázat. Szűrőméret ajánlások a külső szállópor koncentráció éves átlagos mértéke alapjánForrás: WELL Building Standard TM (IWBI)

9. ábra. Váci úti légtechnikai rendszerrel ellátott iroda-ház porszennyezettség vizsgálati eredményei
9. ábra. Váci úti légtechnikai rendszerrel ellátott iroda-ház porszennyezettség vizsgálati eredményei

A tervezés fázisában forgóajtóval vagy előtérrel zsilipelt bejárattal és nyomáspróbával validált légzáró épületburokkal csökkenthetjük a kültérből érkező légszennyezést és tehetjük hatékonyabbá a szellőzést. Egy rendszeresen karbantartott légtechnikai rendszerrel ellátott épületben, szükség szerinti légszűrő cserével, és tisztítással és folyamatos monitoringgal nagyon komoly eredményeket lehet elérni annak érdekében, hogy a belső levegő minőség megfelelő legyen, egészséges munkakörnyezetet biztosítva a munkatársak számára. A WELL számos támpontot nyújt az ideális megoldáshoz.

10. ábra. Vegyes szellőzésű épület szállópor koncentráció mérési eredményeiForrás: MN6 Energiaügynökség
10. ábra. Vegyes szellőzésű épület szállópor koncentráció mérési eredményeiForrás: MN6 Energiaügynökség

 

5. Hazai helyzetkép

 

A minősítés 2014-ben indult az amerikai International WELL Building Institute (IWBI) által kidolgozott keretrendszer alap-ján. Magyarországon jelenleg 27 regisztrált projekt dolgozik a minősítés megszerzésén, közülük 7 már előminősítést szer-zett (3. táblázat). Az irodaépület fejlesztők voltak az elsők, akik felismerték a zöld épületminősítésekhez szervesen illesz-kedő emberközpontú rendszer jelentőségét. Az épülethasz-nálók tudatosítása és tájékoztatásának követelményei min-denképpen előrelépést jelentenek a hazánkban elterjedt zöld épületminősítések mellett.

3. táblázat. WELL Minősítésre regisztrált projektek 2021. június 18.
3. táblázat. WELL Minősítésre regisztrált projektek 2021. június 18.

 

6. Összefoglalás

 

A WELL követelményeinek kidolgozását több éves orvo-si és mérnöki kutatómunka előzte meg. A követelmények teljesülését dokumentáció és helyszíni mérések, ellenőrzések igazolják. A minősítés lehetővé teszi az épülettulajdonosok, fejlesztők, befektetők számára, hogy pontos képet kaphassa-nak az elkészült épületek, belső terek emberekre, egészségük-re és jóllétükre gyakorolt hatásáról és ezt hitelesen és érthető-en kommunikálják az épületfelhasználók és a tágabb szakmai közösség felé.A minősítés jelentősége és új elemei a helyszíni ellenőr-zésekben és az épületfelhasználók folyamatos tájékoztatásá-ban rejlik. Ezzel egy sokkal tudatosabb épületüzemeltetés és -használat érhető el, amely elengedhetetlen annak érdekében, hogy energiatakarékosabban és emellett egészségesebb bel-ső környezetben éljünk

 

Irodalomjegyzék

 

https://account.wellcertifi ed.com/directories/projects
https://www.wellcertifi ed.com/certifi cation/v2/

További cikkek

voucher program

Energetikai voucher program indult

Jó hírünk van, azon kis- és középvállalatok számára, akik energetikai fejlesztésekben gondolkodnak, de eddig még nem léptek kellő szakértelem és/vagy támogatás hiánya miatt. Most 1-3

Tovább »
ESG

Megalakult a HuGBC ESG munkacsoportja

Kovács Emese is tagja a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) legújabb, ESG munkacsoportjának. A munkacsoport küldetése: A vállalati fenntarthatósággal, az ESG-vel, és az ESG-törvénnyel kapcsolatos

Tovább »
ESG képzés

Vállalati ESG szakértő képzés 3.

Harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szervezésében zajló 3 napos képzés, melyen a Kamara Tudásközpontja és a Stradamus Zrt. felkérésére Kovács

Tovább »